Privaatsuspoliitika


Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

Altacom OÜ privaatsustingimused kehtiv alates 05.08.2022.a.

1. Üldsätted

1.1. Privaatsustingimused („Tingimused“) reguleerivad isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist Altacom OÜ (“andmetöötleja“) poolt

1.2. Andmesubjekt Tingimuste tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb. Isikuandmed on üksnes füüsilisel isikul, isikuandmete kaitse põhimõtteid ei kohaldata juriidilise isiku kohta käivatele andmetele.

1.3. Klient  Tingimuste tähenduses on igaüks, kes kasutab andmetöötleja teenuseid, külastab andmetöötleja kodulehte või sisestab oma andmed andmetöötleja kodulehel asuvale kontaktvormile või saadab andmetöötlejale oma andmeid sisaldava e-maili.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid ning tagab isikuandmete seadusliku ja turvalise töötlemise.

1.5 Kodulehe külastatavuse jälgimist reguleerivad Altacom OÜ tingimused, mis on kättesaadavad: https://www.altacom.eu/terms-and-conditions/

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel või andmesubjektile teenuste osutamise või teenuse osutamise ettevalmistamise käigus. 

2.2. Andmesubjekt annab andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata Tingimustes määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel või e-maili teel andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse Tingimuste rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest. Juhul kui andmesubjekt esitab andmetöötlejale valeandmeid või jätab teavitamata andmete muutumisest, siis lasub vastutus sellistest valeandmetest tuleneva kahju eest nii andmesubjektile kui ka kolmandatele osapooltele andmesubjektil endal.

3. Andmesubjekti isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja töötleb järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Telefoninumber;

3.1.3. E-posti aadress;

3.1.4.Teenuse lepingu sõlmimise korral allkirjastaja isikukood. 

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – päringud – säilitatakse päringule vastamiseks ja ka tulevikus võimalikult tekkivatele täiendavatele küsimustele vastamiseks.

3.4.2. Töötlemise eesmärk –teenuste osutamine– säilitatakse kuni olete tellinud teenuse või 3 aastat peale seda kui see on vajalik andmetöötleja huvide kaitseks.

3.4.3. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
säilitatakse seaduses nimetatud tähtaegadeni.

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja võimaldab oma töötajatel juurdepääsu isikuandmetele ainult juhul kui see on vahetult vajalik teenuse osutamiseks. Andmetöötleja on sõlminud töötajatega lepingud, mis sisaldavad konfidentsiaalsuskohustust töötajale.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda andmetöötleja poole aadressil [email protected] Vastame päringutele 30 päeva jooksul.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5.Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult muuta, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Tingimused on oma uusimas versioonis alati kodulehel saadaval.

Privacy Policy

Altacom OÜ privacy policy valid from 05.08.2022y.

  1. General terms

1.1. The Privacy Terms (“Terms”) govern the collection, processing, and storage of personal data by Altacom OÜ (“data processor”).

1.2. For the purposes of the Terms, the data subject is the customer or other natural person whose personal data is processed by the data processor. Personal data belongs only to a natural person, the principles of personal data protection do not apply to data about a legal entity.

1.3. According to the Terms, the customer is anyone who uses the data processor’s services, visits the data processor’s webpage, enters their data on the contact form on the data processor’s website, or sends an e-mail containing their data to the data processor.     

1.4. The data processor follows the principles of data processing stated in the legislation and ensures legal and secure processing of personal data.   

1.5. Altacom OÜ’s website traffic monitoring is governed by the terms that are available: https://www.altacom.eu/terms-and-conditions/

  1. Collection, processing and storage of personal data

2.1. The personal data that the data processor collects, processes, and stores are collected electronically, mainly through the website and e-mail, or in the course of providing services to the data subject or preparing for the provision of services.

2.2. The data subject gives the data processor the right to collect, organize, use and manage personal data for the purpose defined in the Terms, which the data subject directly or indirectly shares with the data processor on the website or by e-mail.

2.3. The data subject is responsible for ensuring that the data provided by the data subject is accurate, correct, and complete. Knowingly providing false information is considered a violation of the Terms. The data subject is obliged to immediately notify the data processor of changes in the provided data. In the event that the data subject provides false information to the data processor or fails to notify the change of data, the responsibility for the damage (including damage that may occur to a third party) resulting from such false information lies with the data subject.

  1. Processing of personal data of the data subject

3.1. The data processor processes the following personal data of the data subject:

3.1.1. First and last name;

3.1.2. Phone number;

3.1.3. E-mail address;

3.1.4. In the case of signing a service contract, the signer’s personal code.

3.2. In addition to the above, the data processor has the right to collect data about the customer that are available in public registers.

3.3. The legal basis for the processing of personal data is Article 6(1)(a), (b), (c) and (f) of the General Data Protection Regulation:

  1. a) the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;
  2. b) processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;
  3. c) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
  4. f) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.

3.4. Processing of personal data according to the purpose of processing:

3.4.1. The purpose of the processing – inquiries – is stored to answer the inquiry and also to answer any additional questions that may arise in the future.

3.4.2. The purpose of the processing – provision of services – is stored until you have ordered the service or 3 years after that in case it’s necessary to protect the rights of the data processor.

3.4.3. Purpose of processing – financial activity, accounting, are stored until the deadlines specified in the law.

3.5. The data processor has the right to share customers’ personal data with third parties, such as authorized data processors, cloud service providers, and accountants. The data processor is the controller of personal data. The data processor allows its employees access to personal data only if it is directly necessary to provide the service. The data processor has entered into contracts with employees that include a confidentiality obligation for the employee.

  1. Rights of the data subject

4.1. The data subject has the right to access  his/her personal data.

4.2. The data subject has the right to receive information about the processing of his/her personal data.

4.3. The data subject has the right to supplement or correct inaccurate data.

4.4. If the data processor processes the data subject’s personal data based on the data subject’s consent, the data subject has the right to withdraw the consent at any time.

4.5. The data subject can contact the data processor to exercise their rights at [email protected] We respond to inquiries within 30 days.

4.6.  The data subject can file a complaint with the Data Protection Inspectorate to protect his/her rights.

  1. Final terms

5.1. These data protection conditions have been compiled in accordance with the legislation of the Republic of Estonia and the European Union.

5.2.  The data processor has the right to partially or completely change the Terms, with the aim of ensuring their compliance with the law. The terms and conditions are always available on the website in their latest version.